சதம் அடித்தவர்கள் எண்ணிக்கை

2010 ஆண்டுக்கான தேர்ச்சி விகிதம் - 85.2

பெண்கள் - 88

ஆண்கள் - 81.9

இந்த ஆண்டு சதம் அடித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 1762.

கடந்த ஆண்டு எண்ணிக்கை 4060.

சதம் அடித்தவர்கள் விவரம்:

இயற்பியல் - 231

வேதியியல் - 741

உயிரியல் - 258

தாவரவியல் - 4

விலங்கியல் - 1

வணிகவியல் - 968

கணக்கு பதிவியல் - 851

வணிக கணிதம் - 341

கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் - 265

No comments:

Post a comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||