2012-2013 முதுகலை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு கலந்தாய்விற்கு அழைக்கப்படும் ஆசிரியர்களின் பதவி உயர்வு பட்டியல் வரிசை எண்

முதுகலை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு கலந்தாய்விற்கு அழைக்கப்படும் ஆசிரியர்களின் பதவி உயர்வு பட்டியல் வரிசை எண்
தமிழ்: 
1 முதல் 135 வரை  
ஆங்கிலம்:
ஒரே பாடம் 1 முதல் 95 வரை ,
வெவ்வேறு பாடம்  1 முதல் 94 வரை|
கணிதம்1 முதல் 218 வரை|
இயற்பியல்: 1 முதல் 111 வரை|
வேதியியல்:   1 முதல் 113 வரை|
தாவரவியல்:    1 முதல் 89 வரை||
விலங்கியல்:  1 முதல் 86 வரை|
வணிகவியல்:   :          
ஒரே பாடம்,  1 முதல் 30 வரை|
வெவ்வேறு பாடம் 1 முதல் 73 வரை|
பொருளியல்
ஒரே பாடம் 1 முதல் 23 வரை,                                    
வெவ்வேறு பாடம் 1 முதல் 64 வரை|
வரலாறு 
ஒரே பாடம்1 முதல் 23 வரை
வெவ்வேறு பாடம்     1 முதல் 75 வரை|
புவியியல்  :                 
ஒரே பாடம்1  மட்டும்,
வெவ்வேறு பாடம்1 முதல் 3 வரை |
அரசியல் அறிவியல்     
1 மட்டும்
இடம்:
அரசு (ம) மேல்நிலைப்பள்ளி, அசோக்நகர், 11.07.2012     புதன்கிழமை காலை 10.00 மணி.