நீதிமன்ற உத்தரவுபடி 21.07.2013 அன்று நடைபெற்ற முதுகலை ஆசிரியர் போட்டித்தேர்விற்கான திருத்தி அமைக்கப்பட்ட தேர்வு முடிவுகள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கான பட்டியலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. | Direct Recruitment of Post Graduate Assistants for the Year 2012-2013 - Click here for Revised Examination Results and Provisional Certificate Verification List.

நீதிமன்ற உத்தரவுபடி 21.07.2013 அன்று நடைபெற்ற முதுகலை ஆசிரியர் போட்டித்தேர்விற்கான திருத்தி அமைக்கப்பட்ட தேர்வு முடிவுகள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கான பட்டியலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. | Direct Recruitment of Post Graduate Assistants for the Year 2012-2013 - Click here for Revised Examination Results and Provisional Certificate Verification List.(expect Tamil, Botany, History, Commerce, Physics, and Chemistry)
TRB MESSAGE
REVISED RESULT AND PROVISIONAL LIST OF CANDIDATES CALLED FOR CERTIFICATE VERIFICATION
(Except for Botany, History, Commerce, Physics, Chemistry and Tamil Subject)

As per the Notification No.2/2013 published on 09.05.2013, the Written Competitive Examination for the Direct Recruitment to the post of Post Graduate Assistants and Physical Education Director Grade - I was held on 21.07.2013 and results were published on 07.10.2013. The Certificate Verification was conducted on 22.10.2013, 23.10.2013 and 05.11.2013 (except for Tamil subject.)

As per the direction of the Hon’ble Madurai Bench of Madras High Court in orders dated 28.11.2013 made in W.P.(MD) No.18791 of 2013 and 06.11.2013 made in W.P.(MD) Nos.17155, 17156, 17191, 17236, 17424 and 17971 of 2013 and etc., the Board revised answer keys subjects (except for Botany, History, Commerce, Physics, Chemistry) and revalued OMR answer sheet of all the candidates who appeared for the Written Examination held on 21.07.2013.

Now, the Board has released the revised result as per the revised key for the above subjects (except Botany, History, Commerce, Physics, Chemistry and Tamil) and revised provisional list of candidates called for Certificate Verification for the same. The Provisional result and Certificate Verification list for the above mentioned subjects already published by TRB in its official web site on 07.10.2013 stands cancelled.

Those who have already attended the Certificate Verification held on 22.10.2013, 23.10.2013 and 05.11.2013, are not called for Certificate Verification again and only the remaining new eligible candidates alone are called for Certificate Verification on 17.01.2014.

The Board has also decided to invite all those candidates who have got the Judgment / Interim direction from the Hon’ble High Court of Madras as call them for certificate verification in various Writ petitions from the Hon’ble High court at Madras and Madurai (for all the subjects expect Tamil, Botany, History, Commerce, Physics, and Chemistry) such candidates should attend Certificate Verification with the original High Court judgment along with other necessary certificates, without waiting for any specific call letter in their name.

The Board has decided on humanitarian grounds to give one more and final chance for those candidates who absent themselves for the Certificate Verification already conduct on 22.10.2013, 23.10.2013. However they may be considered only if vacancies are available in the concerned subject in any of the user Department.

The outcome of this Certificate Verification exercise is subject to final orders in various Writ Petitions.

CLICK HERE FOR RESULT AND LIST

Comments