தேசிய வருவாய் வழி மற்றும் திறன் படிப்பு உதவித் தொகை தேர்வு (NMMS) சம்பந்தமான தேர்வர்களின் விண்ணப்பங்களை 06.01.2014 முதல் 10.01.2014 வரை www.tndge.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளவேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய வருவாய் வழி மற்றும் திறன் படிப்பு உதவித் தொகை தேர்வு (NMMS) சம்பந்தமான தேர்வர்களின் விண்ணப்பங்களை 06.01.2014 முதல் 10.01.2014 வரை www.tndge.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளவேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
CLICK HERE FOR ALL STUDY MATERIALS DOWNLOAD

Comments