மார்ச் / ஏப்ரல் 2014 மேல்நிலைத் தேர்வு மற்றும் இடைநிலைக் கல்வி விடுப்புச் சான்றிதழ் தேர்வு முகாம் பணியில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்கள் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டிருப்பின் முகாம் பணியின் செலவினத்திலிருந்து பயணப்படி (T.A.) / தினப்படி (D.A.) வழங்கக்கூடாது - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம்.

மார்ச் / ஏப்ரல் 2014 மேல்நிலைத் தேர்வு மற்றும் இடைநிலைக் கல்வி விடுப்புச் சான்றிதழ் தேர்வு முகாம் பணியில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்கள் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டிருப்பின் முகாம் பணியின் செலவினத்திலிருந்து பயணப்படி (T.A.) / தினப்படி (D.A.) வழங்கக்கூடாது. தேர்தல் பணியில் ஈடுபடாத பணியாளர்களுக்கு பயணப்படி (T.A.) / தினப்படி (D.A.) வழங்கப்படும்போது "தேர்தல் பணியில் ஈடுபடவில்லை எனவும் அவ்வாறு தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டதாக பின்னர் தெரிய வந்தால் மேற்காண் தொகை பிடித்தம் செய்ய சம்மதிக்கிறேன்." எனவும் உறுதிமொழி பெறப்பட்ட பின்னர் தொகை வழங்குமாறு அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

CLICK HERE TO DOWNLOAD OTHER MATERIALS

ONLINE BOOK SHOP FOR TRB TET TNPSC BOOKS.

SSLC STUDY MATERIALS

SSLC QUESTION PAPERS AND KEY ANSWERS.

PLUS TWO STUDY MATERIALS

PLUS TWO QUESTION PAPERS AND KEY ANSWERS.

TET STUDY MATERIALS AND QUESTION PAPERS.

TRB STUDY MATERIALS AND QUESTION PAPERS.

TNPSC STUDY MATERIALS AND QUESTION PAPERS.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Page.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Group.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Timeline.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Twitter.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Google Plus.

Comments