2014-ம் ஆண்டில் நடைபெறவுள்ள தனித் தேர்வர்களுக்கான எட்டாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்விற்கு 01.05.2014 அன்று 12 1/2 வயது பூர்த்தி அடைந்த தனித் தேர்வர்கள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் 02.05.2014 முதல் 15.05.2014 வரை (விடுமுறை நாட்களை தவிர) www.tndge.in என்ற இணையதளத்தில் (ஆன்லைன்) குறிப்பிட்டுள்ள Nodal Centre-க்கு சென்று பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.முழு விவரம்.....

1.ஆன்லைன்  மூலம் விண்ணப்பங்களை வரவேற்றல்
2014-ம் ஆண்டில் நடைபெறவுள்ள தனித் தேர்வர்களுக்கான எட்டாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்விற்கு 01.05.2014 அன்று 12 1/2 வயது பூர்த்தி அடைந்த தனித் தேர்வர்கள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் 02.05.2014 முதல் 15.05.2014 வரை (விடுமுறை நாட்களை தவிர) www.tndge.in என்ற இணையதளத்தில் (ஆன்லைன்) குறிப்பிட்டுள்ள Nodal Centre-க்கு சென்று பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

2.தேர்வுக் கட்டண  விவரம்:தேர்வுக் கட்டணம் ரூ.125/- மற்றும் ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தினை பதிவு செய்யும் கட்டணம் ரூ.50/-

விரிவாக படியுங்கள்

ALL OTHER EDUCATION NEWS ONLINE 24 x 7 NEWS

CLICK HERE TO DOWNLOAD OTHER MATERIALS

ONLINE BOOK SHOP FOR TRB TET TNPSC BOOKS.

SSLC STUDY MATERIALS

SSLC QUESTION PAPERS AND KEY ANSWERS.

PLUS TWO STUDY MATERIALS

PLUS TWO QUESTION PAPERS AND KEY ANSWERS.

TET STUDY MATERIALS AND QUESTION PAPERS.

TRB STUDY MATERIALS AND QUESTION PAPERS.

TNPSC STUDY MATERIALS AND QUESTION PAPERS.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Page.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Group.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Timeline.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Twitter.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Google Plus.

No comments:

Post a comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||