கணினி அறிவியல் பாடம் 6முதல் 10ம் வகுப்பு வரை அறிவியலில் தனி அலகாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

கணினி அறிவியல் பாடம் 6முதல் 10ம் வகுப்பு வரை அறிவியலில் தனி அலகாக  சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

நன்றி.
சை.புருஷோத்தமன்.

Comments