தொடக்கக்கல்வி - அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் தற்போது உபரி இடத்தில் பணிபுரிவோர் ஓய்வு பெற்ற பிறகு பணியிடம் மீண்டும் நிரப்பப்படக்கூடாது-துறைக்கு சரண் வேண்டும் - இயக்குனர் செயல்முறைகள்

KALVISOLAI - கல்விச்சோலை - kalvisolai latest news -
தொடக்கக்கல்வி - அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் தற்போது உபரி இடத்தில் பணிபுரிவோர் ஓய்வு பெற்ற பிறகு பணியிடம் மீண்டும் நிரப்பப்படக்கூடாது-துறைக்கு சரண் வேண்டும் - இயக்குனர் செயல்முறைகள்


Comments