மேல்நிலைப்பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்விற்கான சுழற்சி பட்டியல்- நாள் -11.06.2018

01.01.2018 நிலவரப்படி அரசு/நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்விற்கான உயர்நிலைப்பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்கள்/ முதுகலையாசிரியர்கள் சுழற்சி பட்டியல்- நாள் -11.06.2018 அரசாணை (நிலை) எண்.260 பள்ளிக் கல்வித் (ப.க.2(1) துறை) நாள்.11.12.2017 ன்படி 2:7 என்ற விகிதாசாரத்தின்படி தயார்செய்யப்பட்டது | DOWNLOAD

Comments