அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி கவுன்சில் | ஆசிரியர் மாணவர்களின் விகிதாச்சாரம் திருத்தியமைக்கப்பட்டதன் காரணமாக பயிற்றுவிப்பு ஆசிரியர்களை ஆள்குறைப்பு செய்தல் கூடாது.

அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி கவுன்சில் | ஆசிரியர் மாணவர்களின் விகிதாச்சாரம் திருத்தியமைக்கப்பட்டதன் காரணமாக பயிற்றுவிப்பு ஆசிரியர்களை ஆள்குறைப்பு செய்தல் கூடாது.

Comments