புதிய பாடத்திட்டம் - மாநில கருத்தாளர்கள் பட்டியல்

புதிய பாடத்திட்டத்தின் படி 1,6,9,11 வகுப்புகளுக்கு பயிற்சி விவரம்  மற்றும் மாநில கருத்தாளர்களுக்கான பணிமனை பயிற்சி & பங்கேற்கும் கருத்தாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது


Comments