முதுகலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிட விவரம் - கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் | pg-vacancy-krishnagiri-dt

1-6-2019 அன்று உள்ளவாறு கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட முதுகலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிட விவரம்:

தமிழ்:
1. மணவார்னப்பள்ளி
2. பாலதொட்டனப்பள்ளி
3. தேன்கனிக்கோட்டை(மகளிர்)
4. சூளகிரி (ஆண்கள்)
5. தளி
6. உரிகம்
7. காளிங்காவரம்
8. தேன்கனிக்கோட்டை (ஆண்கள்)
9. பர்கூர் (மகளிர்)
10. உனிசெட்டி
11. தொகரப்பள்ளி (மகளிர்)
12. சாமல்பட்டி
13. அஞ்செட்டி
14. ராமாபுரம்
15. முல்லை நகர் (ஓசூர்)
16. மல்லப்பாடி
17. ஓசூர் (மகளிர்)
18. காவேரிப்பட்டினம் (மகளிர்)
19. சென்னசந்திரம்
20. ஊத்தங்கரை (ஆண்கள்)

ஆங்கிலம்:
1. வரட்டனப்பள்ளி
2. கே.ஆர்.பி அணை
3. நாட்றம்பாளையம்
4. சூளகிரி (ஆண்கள்)

கணிதம்:
1. சூளகிரி (மாதிரி)
2. நாட்றம்பாளையம்
3. காளிங்காவரம்
4. உனிசெட்டி
5. பெரியதள்ளப்பாடி
6. மேகலசின்னம்பள்ளி
7. சிங்காரப்பேட்டை (ஆண்கள்)
8. ஜூஜூவாடி
9. உள்ளுக்குறுக்கை
10. மாடரஹள்ளி
11. கெலமங்கலம்
12. வேப்பனப்பள்ளி (ஆண்கள்)
13. காவேரிப்பட்டினம் (ஆண்கள்)
14. மல்லப்பாடி

இயற்பியல்:
1. அஞ்செட்டி
2. முல்லை நகர் (ஓசூர்)
3. மல்லப்பாடி

வேதியியல்:
1. மணவார்னப்பள்ளி
2. சிங்காரப்பேட்டை (மகளிர்)
3. கெலமங்கலம்
4. வரட்டனப்பள்ளி
5. உரிகம்
6. குன்னத்தூர்
7. காளிங்காவரம்
8. கல்லாவி
9. ஓரப்பம்
10. ராமாபுரம்
11. ஜூஜூவாடி
12. மல்லப்பாடி
13. மாசிநாயக்கனப்பள்ளி
14. ஓசூர் (மகளிர்)
15. கண்ணன்டஹள்ளி
16. இம்மிடிநாயக்கனப்பள்ளி
17. சென்னசந்திரம்

உயிரியல்:
1. மணவாரனப்பள்ளி
2. நாட்றம்பாளையம்
3. காளிங்காவரம்
4. சிகரலப்பள்ளி
5. மல்லப்பாடி
6. மாசிநாயக்கனப் பள்ளி
7. மத்திகிரி

தாவரவியல்:
1. மோரனஹள்ளி

விலங்கியல்:
1. அரசம்பட்டி

வரலாறு:
1. பாலதொட்டனப்பள்ளி
2. அத்திப்பாடி
3. ஓசூர் (மகளிர்)

வணிகவியல்:
1. பாலதொட்டனப்பள்ளி
2. பாகலூர் (ஆண்கள்)
3. கிருஷ்ணகிரி (மகளிர்)
4. ஓசூர் (ஆண்கள்)
5. ஓசூர் (மகளிர்)
6. கண்ணன்டஹள்ளி
7. வேப்பனப்பள்ளி (மகளிர்)

பொருளியல்:
1. தேன்கனிக்கோட்டை (மகளிர்)
2. உரிகம்
3. கிருஷ்ணகிரி (ஆண்கள்)
4. அஞ்செட்டி
5. ஆலப்பட்டி
6. பேரிகை

7. ஊத்தங்கரை (ஆண்கள்)


No comments:

Post a comment

||| www.new.kalvisolai.com ||| www.studymaterial.kalvisolai.com ||| www.tamilgk.kalvisolai.com ||| www.onlinetest.kalvisolai.com |||