சர்வ சிக்ஷா அபியான் புதிய மாநிலத் திட்ட இயக்குராக பூஜா குல்கர்னி அவர்களையும் , தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக புதிய மேலாண் இயக்குராக மகேஸ்வரன் அவர்களையும் நியமனம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

சர்வ சிக்ஷா அபியான்  புதிய மாநிலத் திட்ட இயக்குராக பூஜா குல்கர்னி  அவர்களையும் , தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக புதிய  மேலாண் இயக்குராக மகேஸ்வரன் அவர்களையும் நியமனம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

Comments