முக்கிய பாடங்களில் தேர்ச்சி சதவீதம்

முக்கிய பாடங்களில் தேர்ச்சி சதவீதம் பிளஸ்-1 தேர்வில் முக்கிய பாடங்கள் வாரிய தேர்ச்சி சதவீதம் வருமாறு:- இயற்பியல் - 93 வேதியியல் -92.7 உயிரியல் - 96.9 கணிதம் - 95.2 தாவரவியல்-89.3 விலங்கியல்-91.8 கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் -95.3 வணிகவியல் -93.7 கணக்கு பதிவியல் 93.8

Comments